ในกรณีที่สมัครเป็นวีซ่านักเรียน


ในกรณีที่ขอวีซ่านักเรียนที่สถาบัน

กรุณาติดต่อสถาบันและดำเนินการสมัครเรียนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ศึกษาข้อมูลการสมัครเรียน (หลักเกณฑ์การรับสมัคร) และการเตรียมเอกสารในการสมัคร

LinkIconดาวน์โหลดหลักเกณฑ์


2. วิธีการสมัคร (ระยะเวลาการส่งใบสมัคร : เริ่มเรียนเดือนเมษายน=ส่งภายในต้นเดือนธันวาคม, เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม=ส่งภายในต้นเดือนมีนาคม, เริ่มเรียนเดือนตุลาคม=ส่งภายในต้นเดือนมิถุนายน, เริ่มเรียนเดือนมกราคม=ส่งภายในต้นเดือนกันยายน)

①ในกรณีที่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น
・ในกรณีที่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ติดต่อหรือตัวแทนสามารถยื่นเอกสารแทนนักเรียนได้
※หากเอกสารไม่ครบ สถาบันจะแจ้งให้ทราบ

② ในกรณีที่ไม่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น
a) กรุณายื่นเอกสารผ่านสำนักงานในต่างประเทศ หรือองค์กรพันธมิตร, YMCA ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ สำหรับขั้นตอนต่อไปโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่รับยื่นเอกสารด้วย

b) กรุณาติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน หลังจากที่นักเรียนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ แล้วสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาที่สถาบันได้ (EMS,DHL,OCS,FEDEXฯลฯ)
※หากเอกสารไม่ครบ สถาบันจะแจ้งให้ทราบ

3. การคัดเลือก

การคัดเลือกพิจารณาตามมาตรฐานและกลักเกณฑ์ของสถาบัน
เมื่อสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA ได้สิ้นสุดการคัดเลือกนักเรียนแล้ว สถาบันจะจัดส่งเอกสารให้นักเรียนทราบผล และดำเนินการออกหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
※เมื่อทำหนังสือเดินทาง อาจจะต้องแนบหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันด้วย


4. สถาบันยื่นเอกสารที่กองตรวจคนเข้าเมือง

สถาบันจะยื่นเอกสารของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้กับกองตรวจคนเข้าเมือง (เพื่อขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น) การพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน


5. กองตรวจคนเข้าเมืองส่งผลการพิจารณาใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่นให้กับสถาบัน

※ในกรณีที่เริ่มเรียนเดือนเมษายน ผลการพิจารณาจะออกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์, เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม ผลการพิจารณาจะออกสิ้นเดือนพฤษภาคม, เริ่มเรียนเดือนตุลาคม ผลการพิจารณาจะออกสิ้นเดือนสิงหาคม, เริ่มเรียนเดือนมกราคม ผลการพิจารณาจะออกสิ้นเดือนพฤศจิกายน โดยสถาบัน (YMCA หรือสำนักงานในต่างประเทศ) จะส่งเอกสารผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบ


6. การชำระค่าเล่าเรียน (เริ่มเรียนเดือนเมษายน ชำระภายในต้นเดือนมีนาคม, เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม ชำระภายในต้นเดือนมิถุนายน, เริ่มเรียนเดือนตุลาคม ชำระภายในต้นเดือนกันยายน, เริ่มเรียนเดือนมกราคม ชำระภายในต้นเดือนธันวาคม)

LinkIconค่าเล่าเรียน

วิธีการชำระค่าเล่าเรียน
①ในกรณีที่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น
กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีด้างล่างนี้
①โอนเงินผ่านธนาคารที่สถาบันกำหนดโดยตรง
②ตัวแทนมาชำระค่าเล่าเรียนที่สถาบันโดยตรง


②ตัวแทนมาชำระค่าเล่าเรียนที่สถาบันโดยตรง
a) กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในต่างประเทศหรือองค์กรพันธมิตร
b) ติดต่อสอบถามที่สถาบันและโอนเงินผ่านธนาคารที่สถาบันกำหนดโดยตรง


7. หลังจากสถาบันได้รับค่าเล่าเรียนครบถ้วนและเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะส่ง “ใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น” และ “หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบัน” ให้กับนักเรียน

ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์→สถาบันจะส่ง “ใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น” ทาง EMS ให้กับนักเรียน
ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการ→สถาบันจะมอบ “ใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น” ให้กับตัวแทนโดยตรง


ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการ→สถาบันจะมอบ “ใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น” ให้กับตัวแทนโดยตรง

“ใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น” และ “หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบัน” ด้วย
สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าได้ที่นี่ ※ในระหว่างที่รอผลการขอวีซ่า นักเรียนควรเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วย


9. ซื้อตั๋วเครื่องบิน และเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น

※สามารถดูขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ที่นี่


ในกรณีที่สมัครเป็นวีซ่าอื่บๆ

ในกรณีที่ขอวีซ่านอกจากวีซ่านักเรียน (วีซ่าติดตาม , วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว, วีซ่าคู่สมรส, วีซ่าระยะสั้น , Working Holoday ฯลฯ)

ก่อนที่จะเข้าเรียนที่สถาบัน กรุณาสอบถามรายละเอียดที่สถาบัน และดำเนินการเรื่องค้างล่างนี้

1. ศึกษาข้อมูลการสมัครเรียน (หลักเกณฑ์การรับสมัคร) และการเตรียมเอกสารในการสมัคร

LinkIconดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

2. วิธีการสมัคร
(ระยะเวลาการส่งใบสมัคร : เริ่มเรียนเดือนเมษายน=ส่งภายในต้นเดือนมีนาคม, เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม=ส่งภายในต้นเดือนมิถุนายน, เริ่มเรียนเดือนตุลาคม=ส่งภายในต้นเดือนกันยายน, เริ่มเรียนเดือนมกราคม=ส่งภายในต้นเดือนธันวาคม)

① ในกรณีที่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น
・ในกรณีที่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ติดต่อหรือตัวแทนสามารถยื่นเอกสารแทนนักเรียนได้

② ในกรณีที่ไม่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจาก a หรือ b ด้างล่างนี้
a) กรุณายื่นเอกสารผ่านสำนักงานในต่างประเทศ หรือองค์กรพันธมิตร, YMCA ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ สำหรับขั้นตอนต่อไปโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่รับยื่นเอกสารด้วย
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานในต่างประเทศและองค์กรพันธมิตรได้ที่นี่
กรุณาติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน หลังจากที่นักเรียนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ แล้วสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาที่สถาบันได้ (EMS,DHL,OCS,FEDEXฯลฯ)

3. การชำระค่าเล่าเรียน
(เริ่มเรียนเดือนเมษายน ชำระภายในต้นเดือนมีนาคม, เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม ชำระภายในต้นเดือนมิถุนายน, เริ่มเรียนเดือนตุลาคม ชำระภายในต้นเดือนกันยายน, เริ่มเรียนเดือนมกราคม ชำระภายในต้นเดือนธันวาคม)

LinkIconค่าเล่าเรียน

วิธีการชำระค่าเล่าเรียน
①ในกรณีที่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น
กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีด้างล่างนี้
①โอนเงินผ่านธนาคารที่สถาบันกำหนดโดยตรง
②ตัวแทนมาชำระค่าเล่าเรียนที่สถาบันโดยตรง

②ในกรณีที่ไม่มีผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ประเทศญี่ปุ่น
กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีด้างล่างนี้
a) กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในต่างประเทศหรือองค์กรพันธมิตร
b) ติดต่อสอบถามที่สถาบันและโอนเงินผ่านธนาคารที่สถาบันกำหนดโดยตรง

※การออกหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบัน
กรุณาแจ้งสถาบันหากนักเรียนต้องการ “หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบัน” ในกรณีที่นักเรียนจะเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าระยะสั้น ส่วนมากไม่จำเป็นต้องมี “หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบัน” ก็สามารถดำเนินการขอวีซ่าได้ แต่สถาบันจะออก “หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบัน” ได้ในกรณีที่นักเรียนเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่นบ่อย โดยมีเหตุผล เช่น มีครอบครัวในประเทศญี่ปุ่น และมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ (เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่น) อย่างชัดเจน ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศไม่ชัดเจน สถาบันอาจจะไม่สามารถออก “หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบัน” ให้กับนักเรียนได้


4. ซื้อตั๋วเครื่องบิน เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น และดำเนินการเข้าเรียนที่สถาบัน

สามารถดูขั้นตอนการหลังเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ที่นี่