CD logo

ภาพรวมของหลักสูตร
ครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 920 ชั่วโมงต่อปี*
(วีซ่าระยะยาว 6 เดือนถึง 2 ปี)

Classหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น นักเรียนจำเป็นต้องมีผลคะแนน EJU (สอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ / Nihon-Ryugaku Shiken) ที่ค่อนข้างสูงเพื่อยื่นประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อ ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นและต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยระบุไว้
ทักษะพื้นฐานทางด้านเทคนิคของญี่ปุ่น (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั้นไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่ควรมีทักษะในการฟังและทำความเข้าใจการบรรยายที่มหาวิทยาลัย โดยมีความสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะใน “การนำเสนอ” สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้และศึกษาให้กับผู้อื่นในสถานที่สาธารณะ เช่น ในห้องเรียน นอกจากนี้นักเรียนต้องมีทักษะ “การอ่าน” โดยสามารถอ่านคำศัพท์ทางเทคนิคหรือประโยคที่เป็นตรรกะ และสามารถเขียนความคิดของตนเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลสำหรับรายงานหรือเรียงความ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ด้วย ในหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่นนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในด้านวิชาการซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสอบหรือทดสอบ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สังคม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบและภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEFL(มหาวิทยาลัยหลายแห่งนักเรียนมีความจำเป็นต้องยื่นผลคะแนนTOEFLด้วย) นอกจากนี้สถาบันยังมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบให้กับนักเรียน สถาบันจัดให้มีวิชา “การเตรียมตนเองเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ” ซึ่งสถาบันได้วางแผน เรื่องเวลา สำหรับนักเรียน นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการบังคับตนเองให้เป็นไปตามแผนและฝึกควบคุมเวลาด้วยตัวเอง ถ้านักเรียนต้องการเรียนวิชาคณิตสาสตร์ สถาบันมีจัดสอนในเวลานอก นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงได้**
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น, วัฒนธรรม, การกีฬา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบางประเทศที่มีการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น้อยกว่า 12 ปี หากนักเรียนจากประเทศนั้นเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้

  นักเรียนที่ขอวีซ่านักเรียนเพื่อจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ในระยะยาว สถาบันสามารถดำเนินการขอวีซ่าให้นักเรียนได้ ผู้ที่มีวีซ่าระยะยาวนอกจากวีซ่านักเรียนสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้


* เพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น จำนวนขั้นต่ำของเวลาเรียนกำหนดไว้ 760 ชั่วโมงต่อปี
**ถ้านักเรียนเรียนวิชาคณิตสาสตร์เพิ่ม ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มตามอัตราของสถาบัน

วิชาภาษาญี่ปุ่น (19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

classวิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น เป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถพื้นฐานของภาษา และเพื่อสร้างความสมดุลของเทคนิคพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน คือ “การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน” ผู้เริ่มต้นเรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่ การเขียน การอ่านตัวอักษรฮีรากะนะ คาทากะนะ เมื่อเข้าเรียนที่สถาบันและนักเรียนตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอภายในระยะเวลา 1ปีครึ่ง – 2 ปี นักเรียนก็จะสามารถอ่านประโยคที่เป็นตรรกะได้โดยใช้พจนานุกรมหาคำศัพท์ทางเทคนิค หรือฟังการรายงานข่าวได้เข้าใจ อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ และยังสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและนำเสนอได้
นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงแล้ว สามารถที่จะทำคะแนนสอบได้ดีในการทดสอบ EJU และ JLPT ซึ่งการสอบ EJU เป็นการทดสอบที่ต้องนำไปใช้เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วน JLPT เป็นการทดสอบภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

วิชาการเตรียมสอบ EJU (การสอบเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ / Nihon-Ryugaku Shiken) (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

มีแผนการเตรียมสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นของ EJU อย่างเข้มข้น นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้า โดยใช้ตัวอย่างข้อสอบที่มาจากการเก็งข้อสอบ และฝึกสอบเสมือนสอบจริง เพื่อดูความสามารถของนักเรียน และใช้ในการวางแผนเตรียมสอบจริง

วิชาพลเมืองเพื่อเตรียมสอบวิชาทั่วไปของ EJU = สังคมศึกษา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

classในหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่นจัดให้มีวิชาพลเมือง เพื่อเตรียมสอบวิชาทั่วไปของการสอบ EJU วิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างสังคมของประเทศญี่ปุ่นและของโลก สามารถเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและอธิบายให้บุคคลอื่นเข้าใจได้
นักเรียนจะได้เรียนวิชาสังคมศึกษา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น การเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่เรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตลอดจนเรื่องต่างๆหรือเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมหรือเศรษฐกิจ การเมืองของประเทศญี่ปุ่น และยังรวมถึงสถานการณ์ต่างๆของประเทศอื่นๆอีกด้วย สถาบันจะจัดให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มโดยช่วยกันค้นหาข้อมูล นำเสนอกับเพื่อนๆในห้องเรียน และอภิปรายร่วมกันถึงหัวข้อที่นำเสนอ ซึ่งความรู้เหล่านี้มีประโยชน์ต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน นอกจากนี้ก็มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการดำรงอยู่ในสังคมในประเทสญี่ปุ่นได้อีกด้วย

วิชาภาษาอังกฤษ = การเตรียมสอบ TOEFL (1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )

classในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอบ TOEFL ซึ่งผลสอบ TOEFL เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง นักเรียนจะได้เรียนในระดับที่ตรงกับความสามารถของนักเรียนเอง วิชานี้เป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนที่มีวีซ่านักเรียน แต่เป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนที่มีวีซ่าอื่นๆ หากนักเรียนที่มีวีซ่าอื่นๆ มีความตั้งใจเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ทางสถาบันแนะนำให้ลงเรียนวิชานี้

วิชาการเตรียมตนเองเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ (1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )

ในเกมกีฬา เมื่อคุณเป็นนักกีฬา หากคุณมีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ แต่ไม่มีแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ดี คุณก็ไม่สามารถเอาชัยชนะมาได้อย่างง่ายๆ ในเกมการสอบก็เช่นเดียวกัน เมื่อคุณต้องการสอบเข้าเรียนต่อ การมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขัน
ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจในระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น หรือศึกษาสาขาที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆในประเทศญี่ปุ่น หากมองถึงอนาคตของคุณเองคุณควรเลือกสาขาใดจึงจะเหมาะสม รวมถึงความแตกต่างของสถานการณ์ในปัจจุบันระหว่างประเทศตนเองและประเทศญี่ปุ่น
การเรียนรู้วิธีการวางแผนกลยุทธิ์เพื่อเตรียมตัวสอบ เช่น วางแผนในเรื่องการเรียนและการติดต่อสมัครสอบ หรือการยื่นเอกสารต่างๆ การวางแผนกิจวัตรต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ หรือสิ่งที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษในชีวิตประจำวัน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในเบื้องต้นบรรจุอยู่ในวิชาการเตรียมตนเองเพื่อสอบเข้าเรียนต่อหลักสูตรแ
ละตารางเรียน

หลักสูตร


สำหรับหลักสูตร 1 ปี มีการกำหนดดังตารางต่อไปนี้ คาบเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอบ เขต

วิชา

เนื้อหา

ชั่วโมง/ปี 時間

ชั่วโมง/สัปดาห์

ข้อ กำหนด

ภาษาญี่ปุ่นที่ครอบ คลุม

ภาษาญี่ปุ่นที่ ครอบคลุม (วิชาหลัก)

พัฒนาทักษะ การพัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ตำราเรียนหลัก โดยเริ่มจากระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง และระดับพิเศษ แต่ละระดับใช้เวลา เรียน 6 เดือน

698

19

วิชา บังคับ

ภาษาญี่ปุ่นที่ครอบ คลุม

การเตรียมสอบ EJU

เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ EJU และทดลองสอบก่อนสอบจริง

74

2

วิชา บังคับ

เตรียมสอบเข้า เรียนต่อขั้นพื้นฐาน

พลเมือง=สังคมศึกษา

ศึกษาโครงสร้างทาง สังคมญี่ปุ่นรวมถึงการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

37

1

วิชา บังคับ

เตรียมสอบเข้า เรียนต่อขั้นพื้นฐาน

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

ศึกษาภูมิศาสตร์ของ ญี่ปุ่นและโลก และประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

37

1

วิชา บังคับ

เตรียมสอบเข้า เรียนต่อขั้นพื้นฐาน

การเตรียมตน เองเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ

ศึกษาโครงสร้างการ ศึกษาของประเทศญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท และการเตรียมความพร้อมของตนเองในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถสอบเข้า เรียนต่อได้

37

1

วิชา บังคับ

เตรียมสอบเข้า เรียนต่อขั้นพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ (TOEFL)

การเตรียมความพร้อม เพื่อสอบ TOEFL ในระดับที่เหมาะสม

37

1

เป็นวิชาบังคับ สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่านักเรียน และเป็นวิชาเลือกสำหรับผู้อื่น

รวม จำนวน

920

25

ตัวอย่างตารางเรียน (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9:30~15:30 คาบละ 50 นาที มีวันละ 5 คาบ
มีการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนในคาบเช้าและคาบบ่าย จำนวนนักเรียนที่กำหนดต่อ 1 ห้อง น้อยกว่า 18 คน ซึ่งจำนวนนี้มีความเหมาะสมต่อการเรียนภาษา

เวลา

พักกลางวัน

9:30- 10:20

10:30- 11:20

11:30- 12:20

12:20- 13:20

13:20- 14:10

14:10- 15:10

วันจันทร์

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

 

การเตรียมสอ

สังคมศึกษา

วันอังคาร

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

 

ภาษาญี่ปุ่น

การเตรียมตนเองเพื่อสอบ เข้าเรียนต่อ

วันพุธ

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

 

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดี

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

 

ภาษาญี่ปุ่น

การเตรียมสอบ EJU

วันศุกร์

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

 

ภาษาญี่ปุ่น

ภูมิศาสตร์・ประวัติ ศาสตร์
ระดับและเนื้อหา
ภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอน

ระดับและเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอน

สถาบันจัดการเรียนการสอน โดยจะทดสอบความคืบหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยการทบทวนการเรียนการสอนในคาบที่ผ่านมา และการทดสอบย่อย หากนักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวัน ทำการบ้านทบทวนและศึกษาบทเรียนล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน การจัดห้องเรียน จัดโดยดูผลสอบก่อนการเข้าเรียนและผลสอบปลายภาค

ระดับ

เป้าหมายในการเรียนการสอน

อื่นๆ

ระดับพื้น ฐาน

ระดับนี้สำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระยะ เวลาเรียนประมาณ 150 ชั่วโมง) นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จะใช้สื่อสารได้อย่างอิสระในชีวิตประจำวัน โดยจะได้เรียนตัวอักษรคันจิประมาณ 400 ตัวและสามารถอ่านประโยคง่ายๆ และแต่งประโยคง่ายๆได้ เช่น การเขียนจดหมาย

ตำรา เรียน

เรียบเรียงโดย JAPAN FOUNDATION “Nihongo Shoho (ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน)” Bonjin-sha

ระยะเวลาเรียน

6 เดือน

เป้าหมายในการเรียนการ สอน

เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N3 ได้

ระดับ กลาง

นักเรียนจะได้เรียนวิธีการอ่านและเขียนข้อความที่มี เนื้อหายาวขึ้น โดยสามารถสรุป รวบรวมและนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ตามความคิดของตนเองได้ เช่น ชีวิตประจำวันของตนเอง ชีวิตและวัฒนธรรม ในประเทศของตนเองอย่างละเอียด นักเรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างอิสระและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้อีกด้วย

ตำรา เรียน

Matsuda Hiroshi, Nagata Ryosuke, Kameda Miho ฯลฯ “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง” Kenkyu-Sha

ระยะเวลา เรียน

6 เดือน

เป้าหมายในการเรียนการ สอน

เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N2 ได้

ระดับ สูง

นักเรียนจะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้โดยใช้พจนานุกรม เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มเติม และสามารถเข้าใจเนื้อหาจากการดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุได้ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเขียนและนำเสนอความ คิดของตนเองถึงสิ่งที่ได้ยินมา

ตำรา เรียน

Matsuda Hiroshi, Nagata Ryosuke, Kameda Miho ฯลฯ “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง” Kenkyu-Sha

ระยะเวลา เรียน

6 เดือน

เป้าหมายในการเรียนการ สอน

เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N1 ได้

ระดับพิเศษ

นักเรียนในระดับนี้จะสามารถฟังและทำความเข้าใจการ บรรยายที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนในระดับอาชีวศึกษา และสามารถเขียนและนำเสนอความคิดของตนเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลสำหรับ รายงานหรือเรียงความ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ด้วย เมื่อพบปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

ตำรา เรียน

ใช้วีดีทัศน์ซึ่งสถาบันพัฒนาเอง

ระยะเวลา เรียน

6 เดือน

ตำราเรียนที่มียอดขายสูงสุด พัฒนาขึ้นโดยสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA

ตำราเรียนชุด “การเรียนภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งใช้ในการสอนระดับกลางและระดับสูง เป็นตำราเรียนที่ครูในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA เรียบเรียงขึ้น ตำราเรียนชุดนี้ยังถูกนำไปใช้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ และเป็นตำราที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามียอดขายมากที่สุดและมีความน่าเชื่อถือมาก ผู้เขียนบางท่านในปัจจุบันยังสอนอยู่ที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA
นอกจากนี้สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอื่นๆได้เชิญครูจากสถาบันไปให้การอบรมวิธีการสอนให้กับครูอีกด้วย ครูที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น และตำราเรียนชุดนี้ได้รับการแปลและพิมพ์ ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้ชื่อตำรา “ JUMP ” (สำนักพิมพ์ Jijinihongo-sha)

“หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้า
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” คืออะไร?

“หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” คืออะไร?

นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องเรียนจบการศึกษา มากกว่า 12 ปี แต่ในบางประเทศที่มีการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น้อยกว่า 12 ปี นักเรียนที่มาจากประเทศนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในกรณีนี้หากนักเรียนเข้าเรียนใน “หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” และนักเรียนที่อายุมากกว่า 18 ปี นักเรียนจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้ “หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” ของหลักสูตรที่ครอบคลุมภาษาญี่ปุ่นได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น, วัฒนธรรม, การกีฬา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หากนักเรียนจากประเทศนั้นเข้าเรียนในหลักสูตรนี้และเรียนมากกว่า 1ปี นักเรียนจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้ ไม่เกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษาในประเทศตนเอง (ไม่ว่าเป็น 10 ปีหรือ 11 ปี)LinkIconประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, การกีฬา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น

LinkIconรายชื่อโรงเรียนที่จัดสอน “หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย”

นักเรียนที่สามารถเข้าเรียน “หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” และมีสิทธิ์สมัครสอบเข้าเรียนต่อ คือผู้ที่จบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีที่นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน เช่น 11 ปี ทั้งๆ ที่ประเทศนั้นมีการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 ปี หากเข้าเรียน “หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” ก็ไม่ได้รับสิทธิ์สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ต้องสอบและได้รับคุณสมบัติที่เรียนโรงเรียนระดับมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นรับรองเท่านั้น


ประเทศและภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายหลัก (ตัวอย่าง)

・ประเทศสิงคโปร์, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศมาเลเซีย, บางพื้นที่ในประเทศจีน, ประเทศเนปาล, ประเทศมองโกเลีย, ฮ่องกง(〜2008) ฯลฯ