CD logo

ภาพรวมของหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ

ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะใน “การฟังการพูด”และ “การอ่านการเขียน” และทักษะการปฏิบัติอื่นๆ ที่จำเป็น โดยนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนด้วยตนเองได้


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัตเป็นหลักสูตรที่ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในธุรกิจระดับสูง เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นและตั้งใจจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันและธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มาอบรมภาษาระยะสั้นและผู้ที่มีเป้าหมายที่จะเข้าโรงเรียนในระดับอาชีวศึกษาด้วย
ผู้ที่ขอวีซ่านักเรียนเพื่อจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ในระยะยาว สถาบันสามารถดำเนินการขอวีซ่าให้นักเรียนได้ ผู้ที่มีวีซ่าระยะยาวนอกจากวีซ่านักเรียน (วีซ่าคู่สมรส, วีซ่าติดตาม , วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว, วีซ่าธุรกิจ , วีซ่าเพื่อการศาสนา เป็นต้น ) ก็สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ด้วย* ผู้ที่มีวีซ่าระยะสั้น ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ในระยะเวลา 3 เดือน ( 11สัปดาห์)

*ในกรณีที่ขอวีซ่านอกเหนือจากวีซ่านักเรียน ต้องดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก) : เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานจากตำราหลัก และฝึกฝนทักษะพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริง

จัดวิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก) เพื่อการเรียนรู้ทักษะทางด้านเทคนิคทั้งสี่พื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) โดยมีวิธีการเรียนอย่างเป็นระบบและมั่นคง วิชานี้เรียนโดยใช้ตำราหลักและนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน ในหนึ่งวันสถาบันจัดให้มีการเรียน 4 คาบ นักเรียนในระดับพื้นฐานและระดับกลางเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก) จำนวน 3คาบ ส่วนนักเรียนในระดับสูง เรียน 2 คาบ วิชานี้ทำให้นักเรียนมีความสามารถพื้นฐานที่หนักแน่นและฝึกฝนความสามารถเพื่อเข้าสู่ระดับการปฏิบัติจริง


วิชาเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม “การฟัง การพูด” และ “การอ่าน การเขียน” ทำให้นักเรียนก้าวไปสู่ระดับที่สูงกว่าได้ (ระดับพื้นฐาน~ระดับกลาง)

วิชาเรียนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มซึ่งเป็นทักษะที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันคือ “การฟัง การพูด” และ “การอ่าน การเขียน” เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะตามความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิชาเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่มีทักษะแต่ละทักษะไม่เท่าเทียมกัน (เช่นความสามารถในการฟังและการพูดสูง แต่ความสามารถในการอ่านและการเขียนค่อนข้างต่ำ)มากกว่า 50%ของวิชาเรียนเป็นวิชาเลือก! ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกวิชาให้ตรงกับเป้าหมายของตนเองได้ (ระดับสูง~)


คุณลักษณะเด่นอีกหนึ่งคุณลักษณะของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติคือการเปิดวิชาเลือกที่หลากหลาย วิชาเลือกเป็นหลักสูตรที่เน้นการนำไปใช้ นักเรียนจึงได้ “เรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น” ไม่ใช่แค่ “การเรียนภาษาญี่ปุ่น” วิชาเลือกได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ “ธุรกิจ” “วิชาการ” และ “วัฒนธรรม” ยกตัวอย่างเช่น “มารยาทในธุรกิจ” “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์” “การเขียนเรียงความ” “การอภิปราย” “วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น” “ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น” “Manga และ Anime” “นวนิยาย” “เหตุการณ์ปัจจุบัน” “ภาษาถิ่นของพื้นที่คันไซ” และ“การเตรียมตัวสอบ JLPT N1” เป็นต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นประเทศญี่ปุ่นที่หลากหลายและนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

หลักสูตร・ตารางเรียน
(ระดับพื้นฐาน~ระดับกลาง)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก) การฝึกฝนทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่ระดับปฏิบัติจริง

ระดับ : ระดับพื้นฐาน~ระดับกลาง (ระดับ 1-5 )

ระดับ

เป้าหมายในการเรียนการสอน

ตัวอย่างการปฏิบัติ

ระดับพื้นฐาน1=Level 1

สามารถอธิบาย ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองได้

••สามารถบอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองได้
•สามารถอธิบายความ รู้สึกโดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ ได้
•สามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมที่ทำงานได้
•สามารถอธิบายเหตุการณ์ในชีวิต ประจำวัน, บุคคล,

ระดับพื้นฐาน2=Level 2

สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว สภาพของบุคคลและสิ่งของ โดยรวมกับ ความคิดเห็นของตนเองได้

•สามารถอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว สภาพของบุคคลและการสิ่งของอย่าง ละเอียด โดยรวมถึงบริบท, ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลกระทบ, เงื่อนไข, ระดับ, เหตุผลในการตัดสินใจได้
•สามารถขอความช่วย เหลือ, เสนอแนะ, แนะนำ, ตักเตือนได้ตามความเหมาะสม
•เข้าใจการแยกและการใช้ลักษณะต่างๆ ของประโยคตามสถานการณ์และคู่ สนทนา

ระดับพื้นฐานค่อนไปทางกลาง =Level 3

สามารถโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะ สม

•สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกที่พักอาศัย, งานพิเศษ หรือสินค้าที่ต้องการ
•เข้าใจกฎและประเพณีในชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นและสามารถใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์นั้นๆได้

ระดับกลาง1 =Level 4

สามารถรวบรวมและนำเสนอความคิดของตนเองได้อย่างอิสระเกี่ยวกับเรื่องที่ ทุกคนสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน

•สามารถบอกประเด็นหลัก, ประเด็นในวงกว้างและจุดสำคัญเกี่ยวกับการ เรื่องที่คุ้นเคย
•สามารถสืบค้นและเลือกข้อมูลที่จำเป็นได้
•สามารถรวบรวมความคิดของตนเองและนำเสนอกับคนอื่นๆได้
• สามารถบอกถึงสิ่งที่คล้ายกันและต่างกัน และสามารถเปรียบเทียบความคิดของตนเองและความคิดของคนอื่นโดยอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ ได้

ระดับกลาง2 =Level 5

สามารถอธิบายความคิดเห็นของตนเองในหัวข้อทางสังคม วัฒนธรรม หรือ เรื่องทางเทคนิคอย่างมีเหตุมีผล

•มีความเข้าใจในทิศทางของการสนทนาและโครงสร้างของการ สนทนา
•สามารถอธิบายความคิดของตนเองโดยมีเหตุผล
•สามารถระบุจุดที่คล้ายกันและแตกต่างกันในความคิดหลากลหายและเข้า ใจประเด็นสำคัญในการอภิปรายได้

ตำราเรียนที่มียอดขายสูงสุด พัฒนาขึ้นโดยสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA

textbook for beginnerstextbook for higher levelในระดับพื้นฐานใช้ตำราเรียน “Hirake Nihongo (ภาค 1 และ ภาค 2 )” (Bonjinsha) ซึ่งแน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าตำราอื่นๆ ในระดับพื้นฐานค่อนไปทางกลาง ซึ่งในอดีตระดับนี้ถูกรวมอยู่ในระดับพื้นฐาน ใช้ตำราเรียน “Itsuka Dokokade” (เขียนโดยKazuhiko Hagiwara, 3A-Network) ตำราเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อระดับนี้โดยเฉพาะ ในระดับกลางใช้ตำราเรียน “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง” (Kenkyu-Sha) ตำราเรียนชุดนี้เป็นตำราเรียนที่ครูในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA เรียบเรียงขึ้น และยังเป็นตำราที่ถูกนำไปใช้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอื่นๆมากที่สุด และเป็นตำราที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามียอดขายมากที่สุดและมีความน่าเชื่อถือมาก

วิชาเรียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม “การฟัง การพูด” และ “การอ่าน การเขียน” ทำให้นักเรียนก้าวไปสู่ระดับที่สูงกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาเรียนในวิชา “การฟัง・การพูด”

ระดับ

เป้าหมายในการเรียนการสอน

ทักษะที่ฝึก

การฟัง・การพูด 1

สามารถสนทนากันได้โดยใช้ประโยควลีคงที่ ในเหตุการณ์ที่จะพบในชีวิตประจำวันบ่อยๆ

・สามารถฟังโดยแยกเสียงได้และพูดด้วยการออกเสียงที่ถูกต้อง
เข้าใจความแตกต่างจากน้ำเสียงและสามารถแยกประโยคระหว่างประโยคบอกเล่าและและประโยคคำถาม
・สามารถใช้ประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

การฟัง・การพูด 2

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นได้ ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

・สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้
・เมื่อฟังคนอื่นพูดแล้ว เข้าใจประเด็นที่ควรตั้งคำถามได้
・สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้
・เข้าใจคุณลักษณะการพูดที่ใช้และเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง

การฟัง・การพูด 3

สามารถสนทนาในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและสามารถสอบถามในหัวข้อที่คุ้นเคยได้กับบุคคลที่สนิทหรือคุ้นเคยได้

・สามารถบอกความต้องการหรือความตั้งใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
・สามารถอธิบาย เป้าหมาย หน้าที่และสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้
・สามารถประเมินผลและบอกข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย

การฟัง・การพูด 4

สามารถแลกเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่คุ้นเคยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้

・เข้าใจประเด็นและเค้าโครงของเรื่อง
・รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆ ได้
・สามารถพูดโดยสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันได้

การฟัง・การพูด 5

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการอธิบายหรือการวิเคราะห์ได้

・สามารถสื่อสารกันโดยเลือกประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆได้
・เข้าใจโครงสร้างของเรื่องราวต่างๆ และสามารถขยายหัวข้อได้อย่างมีเหตุมีผล
・สามารถอภิปรายประเด็นต่างๆในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาในวิชา “การอ่าน・การเขียน”

ระดับ

เป้าหมายในการเรียนการสอน

หัวข้อ/เนื้อหา/ตำราเรียน ฯลฯ

การอ่าน・การเขียน 1

คุ้นเคยกับการอ่านอักษรภาษาญี่ปุ่น
เข้าใจสัญลักษณ์ข้อความต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน
สามารถเรียบเรียงประโยคโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียนในระดับพื้นฐานครึ่งแรกได้อย่างถูกต้อง

・เขียนนามบัตรของตนเองได้
・ เขียนที่อยู่ที่บ้านและที่โรงเรียนได้
・เขียนป้ายที่พบตามถนนได้
・เขียนสิ่งที่อยู่ในเมนูหรือแผ่นพับ วารสารได้
・เขียนหัวข้อของป้ายนิเทศ หรือป้ายประกาศต่างๆได้

การอ่าน・การเขียน 2

คุ้นชินกับการอ่านประโยค และสามารถเขียนประโยคที่ถูกต้อง โดยเพิ่มคำศัพท์ให้กับตนเองได้

・เรียนรู้ตัวคันจิที่อยู่ในตำราเรียน “ HirakeNihongo ภาค 2”
• ・“ การอ่านในระดับพื้นฐาน 25 หัวข้อ” (Three A network)
・“การเขียนเรียงความง่ายๆ” (Three A network)

การอ่าน・การเขียน 3

สามารถอ่านข้อความที่ค่อนข้างยาวได้
ฝึกความสามารถในการอ่าน ข้อมูลสำคัญในชีวิตประจำวัน
สามารถเรียงประโยคได้ถูกต้อง

“ รวบรวมสิ่งต่างๆ จากสถานการณ์จริง” (Three A network)
“ การอ่านในระดับพื้นฐาน 25 หัวข้อ” (Three A network)

การอ่าน・การเขียน 4

เรียนรู้วิธีการพูดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและอธิบายสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง และอธิบายความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล

“12 ขั้นตอนในการเขียนเรียงความ” (Three A network)

การอ่าน・การเขียน 5

เรียนรู้วิธีการพูดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง และอธิบายความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล
คุ้นชินกับคำศัพท์และประโยคสำหรับการเขียน

“12 ขั้นตอนในการเขียนเรียงความ” (Three A network)
“การอ่านเรื่องโดยใช้กลยุทธ์” ศูนย์นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยHITOTSUBASHI

ตารางเรียน

【ระดับพื้นฐาน~ระดับกลาง】(ตารางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ห้องเรียนช่วงเช้าเรียน 9:00~12:50 ห้องเรียนช่วงบ่ายเรียน 13:30~17:20 ทั้งสองช่วงเรียนวันละ 4 คาบต่อ1วัน จำนวนนักเรียนที่กำหนดต่อ 1 ห้อง น้อยกว่า 15 คน ซึ่งจำนวนนี้มีความเหมาะสมต่อการเรียนภาษา

  *กฎที่สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (The Association for the Promotion of Japanese Language Education)ได้ตั้งไว้ว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องควรมี 20 คน

เวลา

1

2

3

4

ช่วงเช้า / 9:00- 9:50
ช่วงบ่าย /13:30-14:20

ช่วงเช้า /10:00-10:50
ช่วงบ่าย /14:30-15:20

ช่วงเช้า /11:00-11:50
ช่วงบ่าย /15:30-16:20

ช่วงเช้า /12:00-12:50
ช่วงบ่าย /16:30-17:20

วันจันทร์

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

การฟังการพูด

วันอังคาร

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

การอ่านการเขียน

วันพุธ

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

การฟังการพูด

วันพฤหัสบดี

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

การอ่านการเขียน

วันศุกร์

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

การฟังการพูด

หลักสูตร・ตารางเรียน
(ระดับสูง~ระดับพิเศษ)

หลักสูตรปฏิรูป "เรียนโดยภาษาญี่ปุ่น"

ระดับ : ระดับสูง~ระดับพิเศษ ( ระดับ 6-8 )

ระดับ

เป้าหมายในการเรียนการสอน

ตัวอย่างการปฏิบัติ

ระดับสูง1=Level 6

มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น สามารถเปรียบ เทียบกับประเทศของตนเอง และนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

・นักเรียนมีความสนใจในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเพิ่ม พูนความรู้ความเข้าใจทั่วไปได้
・แสดงความคิดเห็นในเรื่องความแตกต่างในเรื่อง สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศ ของตนเองได้

ระดับสูง2=Level 7

สามารถแสดงความคิดเห็น อภิปรายในหัวข้อปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศญี่ปุ่นและประเทศของตนเอง ได้

・สามารถใช้เครื่องมือเพื่อรับรู้ข้อมูลล่าสุดได้
・แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและมีความหมาย

ระดับพิเศษ =Level 8

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่หลากหลาย และสามารถอธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาขาเฉพาะของตนเองได้

・เข้าใจวรรณกรรมทั่วไปและสื่อต่างๆได้
・สามารถปรับภาษาให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้

ตำราเรียนที่มียอดขายสูงสุด พัฒนาขึ้นโดยสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA

textbook for higher level

“การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง” “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง” (เรียบเรียงโดย Matsuda Hiroshi, Nagata Ryosuke, Kameda Miho ฯลฯ Kenkyu-Sha) ที่ใช้ในระดับกลางและระดับสูง ตำราเรียนชุดนี้เป็นตำราเรียนที่ครูในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA เรียบเรียงขึ้น และยังเป็นตำราที่ถูกนำไปใช้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอื่นๆมากที่สุด และเป็นตำราที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามียอดขายมากที่สุดและมีความน่าเชื่อถือมาก


มากกว่า 50% ของวิชาเรียนเป็นวิชาเลือก

“แน่นอน” ที่นักเรียนจะสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ วัตถุประสงค์ของวิชาเลือกที่หลากหลายนี้เพื่อการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ในระดับสูงขึ้นไป ศึกษาความรู้ต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ในสังคมญี่ปุ่นกันเถอะ มีวิชาเลือก เลือกได้จาก 3สาขา ได้แก่ ธุรกิจ, วัฒนธรรมและวิชาการ
ในวิชาธุรกิจ เรียนมารยาทพื้นฐานทางธุรกิจที่มีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาความรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจและสถานการณ์ต่างๆในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้นำเสนอกับเพื่อนๆ ฯลฯ โดยแน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถพื้นฐานที่ใช้ได้ในธุรกิจจริง
ในหลักสูตรวิชาวัฒนธรรม รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น, ละคร, ภาพยนตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่นการ์ตูน อะนิเมะ นอกจากนี้นักเรียนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากนี้นักเรียนจะได้สร้างละครต้นฉบับของตนเอง อ่านและทำความเข้าใจนวนิยายซึ่งเขียนโดยนักเขียนชื่อดังของญี่ปุ่น การหารือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ และศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่คนญี่ปุ่นปฏิบัติกัน
ในหลักสูตรวิชาวิชาการ ได้ปลูกฝังทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่มีประโยชน์พัฒนาด้านการพบปะในสังคมของนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้และการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิค วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาระดับสูงของภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถทำคะแนนได้สูงในการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ การเขียนรายงานหรือบทความ และการอภิปราย


ตัวอย่างวิชาเรียน (วิชาเลือกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคเรียน)


วิชา “ธุรกิจ”

  • • “มารยาทในเชิงธุรกิจ” “เอกสารเชิงธุรกิจ” “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์” “การเขียนเรียงความ” “การอภิปราย” “IT” ฯลฯ

วิชา “วัฒนธรรม”

  • • “ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น” “วัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น” “เหตุการณ์ปัจจุบัน” “การ์ตูน และ อะนิเมะ” “ภาษาถิ่นของพื้นที่คันไซ” ฯลฯ

วิชา “วิชาการ”

  • “การเตรียมภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบ JLPT” “การเตรียมภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบ EJU ” ฯลฯ


LinkIconตรวจสอบรายละเอียดวิชาเลือกที่กำลังเปิดสอน !ตารางเรียน/ระดับสูงขึ้นไป (ตารางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13:30~17:20 เรียน 4 คาบต่อ 1 วัน คาบละ 50 นาที จำนวนนักเรียนที่กำหนดต่อ 1 ห้อง น้อยกว่า 15 คน* ซึ่งจำนวนนี้มีความเหมาะสมต่อการเรียนภาษา

 *กฎที่สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (The Association for the Promotion of Japanese Language Education)ได้ตั้งไว้ว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องควรมี 20 คน


เวลา

1

2

3

4

13:30- 14:20

14:30- 15:20

15:30- 16:20

16:30- 17:20

วันจันทร์

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชา หลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชา หลัก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

วันอังคาร

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

วันพุธ

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชา หลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชาหลัก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

วันพฤหัสบดี

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชา หลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชา หลัก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

วันศุกร์

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชา หลัก)

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป(วิชา หลัก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)

ภาษาญี่ปุ่น(วิชา เลือก)