สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเข้าเรียน (หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัคร) และเอกสารต่างๆ (แบบฟอร์มใบสมัคร ฯลฯ) จากด้านล่างได้

หลักสูตรที่ครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น・หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ

1. ผู้ที่ขอวีซ่านักเรียน


ข้อมูลการสมัครเรียน (วีซ่านักเรียน)


เอกสารการสมัคร (วีซ่านักเรียน)

2. ผู้ที่มีวีซ่าอื่นๆ


ข้อมูลการสมัครเรียน (วีซ่าอื่นๆ)


เอกสารการสมัคร (วีซ่าอื่นๆ)

หลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อน

☆ข้อมูลการรับสมัครหลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อน

  • “แบบฟอร์มการสมัคร” หลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อน หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองและตัวนักเรียน
  • แบบฟอร์มการสมัครโฮมสเตย์

หากคุณต้องการเอกสารหรือรายละเอียดต่างๆ กรุณาแจ้งกับทางสถาบัน สถาบันสามารถจัดส่งเอกสารไปให้นักเรียนได้