เป้าหมายและนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน

นักเรียนมีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้
เพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง, ทักษะ, ประสบการณ์เพื่อปรับใช้ในมหาวิทยาลัย หรือที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ●มีความสามารถทางภาษาเพื่อใช้สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ● เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างขึ้น


เพื่อให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมา ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นและการเปิดใจให้กว้างเป็นสิ่งที่จำเป็น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ครูเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมากและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับคุณภาพชั้นสูง สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA จัดสภาพแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนและการสร้างความรู้ร่วมกันของนักเรียนต่างชาติให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน หรือครูที่ปรึกษาจะช่วยแนะแนวทางในเรื่องการเรียนและการดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความสามารถทางทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างเต็มศักยภาพในสาขาเฉพาะทางในสังคมญี่ปุ่นหรือในสังคมนานาชาติ และส่งเสริมให้นักเรียนเปิดใจกับคนทั่วโลก นักเรียนจะมองเห็นอนาคตและโอกาสที่มีความเป็นไปได้ ด้วยการค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตัวเองเป้าหมายและนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน

มีความรู้และเข้าใจในหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

class
นักเรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้วิธีการสอนที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งสถาบันเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเอง นักเรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N1 แต่หลักสูตรนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการสอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีเป้าหมายเพื่อใช้ในด้านธุรกิจและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้นักเรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้

บรรลุเป้าหมายของการเรียน และระบุสาขาวิชาที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองในอนาคตได้

เป้าหมายของสถาบันคือ มุ่งให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันและสังคมได้ และเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับชีวิตของนักเรียน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ครูที่มีทักษะและประสบการณ์ที่สูง มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะแนะนำหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน แนะนำวิธีการเรียนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของนักเรียน โดยครูไม่ได้ช่วยแนะนำในเรื่องการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยด้านอื่นๆ ด้วย เช่นการแนะแนวทางการเลือกมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศญี่ปุ่น การทำวีซ่า


พัฒนาความสามารถในการปรับตัวในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และความสามารถในด้านการสื่อสาร

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง และสามารถนำความรู้ด้านการสื่อสารไปใช้ในโลกกว้างได้ โดยเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนชาวต่างชาติและเพื่อนชาวญี่ปุ่น อีกทั้งมีความมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถอธิบายความคิดความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด นักเรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนสามารถสื่อสารหรืออธิบายความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถแสดงออกและสื่อสารกับผู้อื่นด้วยความจริงใจ

ชี้นำนักเรียนให้เป็นผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ

สันติภาพสามารถสร้างโลกได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนโดยเริ่มที่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยความสามัคคี สถาบันจึงสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากจะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสเป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร YMCA อีกด้วย

ครู

ครูทุกคนมีทักษะและมีความชำนาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นและมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองเสมอ

ครูในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA


① มีความสามาถและประสบการณ์มากมาย

ครูไม่ได้เป็นเพียงผู้นำ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในด้านอื่นๆด้วย เช่น การเขียนตำราเรียน “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง” และ “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง” ซึ่งเผยแพร่ โดยสำนักพิมพ์ Kenkyu-sha

② มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

ครูเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นยิ่งกว่านักเรียน ในแต่ละสัปดาห์มีการประชุมร่วมกัน ร่วมกันคิดแผนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาของนักเรียนและเน้นถึงความจำเป็นของนักเรียน และมีการสอนพิเศษเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในบางกลุ่มด้วย ครูที่นี่ได้รับการปลูกฝังให้คิดบวกกับนักเรียนทุกคน ในแต่ละปีครูที่สอนในสังกัด YMCA จากทั่วประเทศจะมาร่วม ประชุม สัมมนาและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้วยกันเป็นประจำครูในหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น


ครูในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ

สถาบันschool building โรงเรียนของเราได้สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.2002 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซากาและติดถนนทานีมาชิซึ่งเป็นถนนที่สำคัญอีกสายหนึ่งของเมืองโอซากา การเดินทางจึงค่อนข้างสะดวก ห้องเรียนมีบรรยากาศสวยงาม กว้างขวาง ปลอดโปร่งและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนภาษา ในห้องเรียนหนึ่งได้จำกัดจำนวนนักเรียน 18 คนเท่านั้น จำนวนนี้น้อยกว่ากฎที่สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (The Association for the Promotion of Japanese Language Education)ได้ตั้งไว้ว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องควรมี 20 คน
pc_classlecture roomclassroombulletin
สถาบันมีห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้อง ชั้น 3 ถึง ชั้น 6 เป็นห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ส่วนชั้นสอง มีห้องอเนกประสงค์ที่กว้างขวางซึ่งจะใช้สำหรับประกอบพิธีต่างๆ หรือเรียนร่วมกันในกรณีที่นักเรียนแต่ละห้องมาเรียนร่วมกัน
ที่ล็อบบี้ชั้น 1 มีบริการ Wi-Fi ฟรี นักเรียนของสถาบันสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ให้บริการนักเรียนใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือใช้อินเตอร์เนตในเรื่องส่วนตัวอีกด้วยPC cornerrobyemergency_map
สถาบันมีห้องสมุดและห้องบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน ภายในมีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลและมีเอกสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการศึกษาต่อจากหลากหลายสถาบันให้นักเรียนสืบค้น นอกจากนี้ในห้องพักครูมีหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นและเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถขอดูได้
และบนดาดฟ้าของสถาบันมีสนามกีฬา นักเรียนสามารถออกไปเล่นบาสเกตบอลหรือฟุตซอลได้ในเวลาพักกลางวัน สถาบันยังใช้ดาดฟ้าเพื่อจัดงานเลี้ยงและเทศกาลฤดูร้อนด้วย
info_roomrobysports yard
ประวัติของสถาบัน

สถาบันปรับตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

school image

ในปีค.ศ.1969 มีคลื่นของชาวต่างชาติเข้ามาที่ญี่ปุ่นมากขึ้น เริ่มแรกสถาบันจัดตั้งเพื่อสอนบทสนมนาและสอนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หลังจากนั้นในปีค.ศ.1985 สถาบันได้มีหลักสูตรที่ชัดเจนในการสอนภาษาญี่ปุ่นและรับนักเรียนต่างชาติจากประเทศในแถบทวีปเอเชีย ในปีค.ศ.1989 โรงเรียนได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (The Association for the Promotion of Japanese Language Education) ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ประวัติของสถาบัน

1969 เปิดหลักสูตรเรียนภาคพิเศษ (เรียนนอกเวลา)
1985 เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ) ณ Osaka-shi Kita-ku Dojima
1988 ตั้งโครงการ Flea Market เพื่อรวบรวมทุนใช้ในงานด้านต่างๆในสถาบัน
1988 เริ่มระบบติวเตอร์อาสาสมัคร
1988 เริ่มระบบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA
1990 เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ) “สถาบัน Abeno YMCA” ณ Tennoji
1990 เปิด “สัมมนาเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น”
1991 จัดพิมพ์ตำรา “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง” (Kenkyu-Sha)
1993 ย้ายหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ) จาก Dojima ไปยัง Benten-cho “YMCA Wexel”
1994 จัดพิมพ์ตำรา “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง” (Kenkyu-Sha)
1995 จัดพิมพ์สื่อ “วีดีทัศน์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง” (NHK・Bonjinsha)
1999 เริ่มตั้งโครงการ “ เงินสมทบ” เพื่อนักเรียน
2002 เปลี่ยนชื่อสถาบันใหม่ (สาขา Uemachi) เป็น “สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โอซากา YMCA”
2003 จัดพิมพ์ตำรา “การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง・ฉบับปรับปรุง” ( Kenkyu-Sha)
2003 เริ่มระบบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร NPO หรือ NGO
2003 เริ่มระบบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโบสถ์ หรือผู้ที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
2005 เปิดสำนักงาน YMCA การศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี
2006 เปิดหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2009 เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ
2010 เปิดหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก

รับอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรที่มาจากองค์กรต่างๆ

รับอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรที่มาจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ

2000〜 การอบรมเจ้าหน้าที่ US AIR FORCE (รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาส่งให้เข้ารับการอบรม)
2004〜2007 การอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวออสเตรเลีย (รัฐบาลประเทศออสเตรเลียส่งให้เข้ารับการอบรม)
2008〜 British Council การอบรมภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย (รัฐบาลประเทศอังกฤษส่งให้เข้ารับการอบรม)

รับอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรที่มาจากองค์กรภาคเอกชน

●อบรมภาษาญี่ปุ่น นักเรียนระดับมัธยมปลายและนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้
2006 Seoul Foreign Language High School – อบรมภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อน)
2007 Su-won Foreign Language High School –อบรมภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น (หลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อน)
2008 Dong-du-cheon Foreign Language High School –อบรมภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น (หลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อน)
2008〜 Changwon-nam High School –อบรมภาษาญี่ปุ่น
2010 Kwangwoong University –อบรมภาษาญี่ปุ่น


●อื่นๆ
1996〜 Taiwan Chang-hwa YMCA Group อบรมภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรเข้มข้นภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว
2008〜 Utah (USA) University student summer intensive course (ส่งครูที่ Bukkyo university)

การวิจัยและผลการพัฒนา

ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนาตำราเรียนจาก The Association for the Promotion of Japanese Language Education
1991 “การพัฒนาตำราเรียนระดับสูงโดยใช้วีดีทิศน์”
1992 “การรวบรวมคำศัพท์, การจัดแบ่งประเภทของคำศัพท์, การเรียงประโยคตัวอย่างสำหรับผู้เรียนในระดับกลางค่อนไปทางสูง”
1993 “เรียบเรียงตัวอย่างประโยคภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนในระดับกลางค่อนไปทางสูง”
1994 “การพัฒนาตำราเรียนเรื่อง “การอ่าน”สำหรับผู้เรียนในระดับพื้นฐาน”
1995 “สร้างวิธีการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เรียนในระดับสูง ภาค 1”
1996 “สร้างวิธีการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เรียนในระดับสูง ภาค 2”
1995, 1996 “ การฝึกสนทนาด้วยระบบติวเตอร์และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนต่างชาติ”
1997 “การแนะนำไวยากรณ์และการฝึกปฏิบัติโดยใช้ความรู้โดยตรงจากเจ้าของภาษา”
2011 การพัฒนา Application “ภาษาญี่ปุ่น Checker N3” ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับ iPhone