ทุนการศึกษา

การสมัครทุนการศึกษา


นักเรียนที่เรียนหลักสูตรประจำมีระยะเวลาเรียนมากว่า 1 ปี เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติที่ดี จะมีโอกาสได้เข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้


①ทุนการศึกษา JASSO เกียรตินิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาโดยทุนส่วนตัว
นักเรียนที่เรียนหลักสูตร 2 ปีและได้รับวีซ่านักเรียน ที่เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติที่ดี หากผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน จะมีโอกาสได้เข้ารับการพิจารณารันทุนจาก JASSO 48,000 เยน ต่อเดือนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าเรียนในปีที่สอง (ทุน 12 เดือน)


②ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากาYMCA
นักเรียนที่ได้รับวีซ่านักเรียนและลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเรียนที่สถาบันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธ์สมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากาYMCA โดยทุกๆ 6 เดือนสถาบันจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนจำนวน 10 คน คนละ 100,000 เยน


③เกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
● สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีเด่นของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากาYMCA…จำนวน 100,000 เยน
สถาบันให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จ ซึ่งในขณะที่เรียนที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากาYMCAเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติที่ดี จำนวน 1 คน

บัตรส่วนลดสำหรับการเดินทางไปโรงเรียน

ในกรณีที่เข้าเรียนหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น (ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ปี)
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ YMCA เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีจะได้รับส่วนลดสำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ (รถไฟ JR, รถไฟใต้ดิน รถไฟสายอื่นๆ และรถเมล์) เริ่มจากสถานนีที่ใกล้หอพักของนักเรียนมากที่สุดไปยังสถานีที่ใกล้สถาบันที่สุด โดยได้รับส่วนลดค่าเดินทางประมาณ 50% จากราคาเต็ม
โปรดทราบ : ผู้ถือวีซ่าระยะสั้น หรือหลักสูตรนอกจากหลักสูตรครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น จะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับส่วนลดนี้ แต่สามารถซื้อตั๋วเดือนทั่วไปได้

ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร NPO หรือ NGO ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการเพื่อความยุติธรรมในสังคม หรือ เพื่อทำให้เกิดสันติภาพในโลก

ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร NPO หรือ NGO ซึ่งเป็นองค์กรที่
ดำเนินการเพื่อความยุติธรรมในสังคม หรือ เพื่อทำให้เกิด
สันติภาพในโลก


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซากา YMCA มีนโยบายลดค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโบสถ์ หรือผู้ที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ และนอกจากนี้ยังลดค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร NPO หรือ NGO ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการเพื่อความยุติธรรมในสังคม หรือ เพื่อทำให้เกิดสันติภาพในโลก

ทุนการศึกษา・หอพัก

  1. ผู้มีสิทธิ์สมัครคือผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร NPO หรือ NGO ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการเพื่อความยุติธรรมในสังคม หรือ เพื่อทำให้เกิดสันติภาพในโลก และเป็นผู้ที่มีแผนการที่จะทำในอนาคต ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และมีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติงาน ( สัญชาติ หรือแหล่งเงินทุนที่นักเรียนมาเรียนไม่มีผลต่อการพิจารณาทุน)
  2. นอกจากผู้แนะนำ ผู้สมัครเองต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการเข้าเรียนที่สถาบันอย่างจริงจัง และมีความตั้งใจสูงในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
  3. องค์กรที่แนะนำนักเรียนต้องมีที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และผู้แทนในองค์กรนั้นเป็นผู้ค้ำประกันนักเรียน และสามารถรับผิดชอบทุกการกระทำของนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนเรียนที่สถาบัน

หลักสูตรที่สามารถสมัครได้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ( หลักสูตรที่ครอบคลุมภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติ )

ส่วนลดค่าเล่าเรียน

  • ลดค่าเล่าเรียน 30%
    • ส่วนลดครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าทัศนศึกษา ฯลฯ
    • นอกจากค่าเล่าเรียนข้างบนนี้ นักเรียนต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการเข้าเรียน ค่าตำราเรียน ค่าขอวีซ่านักเรียน (ในกรณีที่นักเรียนขอวีซ่า) ด้วยตนเอง

เงื่อนไขเมื่อเข้าเรียน

①นักเรียนต้องทุ่มเทกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอมากกว่าอัตราเข้าเรียนที่สถาบันกำหนดและได้ผลการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
②เข้าใจจุดประสงค์ของกิจกรรมระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคที่ YMCA ดำเนินการ และช่วยเหลือกิจกรรมอาสาสมัครอย่างเต็มที่
ตัวอย่าง
・เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมกิจกรรมระดมเงินทุนจากการบริจาค
・ให้ความช่วยเหลือรุ่นน้องและเพื่อนๆ ที่อยู่ร่วมกันในสถาบัน
・เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถาบัน ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ระยะเวลาในการชำระค่าเล่าเรียน

・ผู้ที่มีวีซ่าแล้ว ต้องชำระค่าเล่าเรียน ก่อนเปิดเทอมไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
・ผู้ที่ขอวีซ่าผ่านสถาบัน ต้องชำระค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่นจากกองตรวจคนเข้าเมือง

เงื่อนไขการระงับ

นักเรียนอาจถูกระงับในกรณีดังต่อไปนี้
①ในกรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนและผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนดไว้ อย่างเช่นในกรณีที่อัตราการเข้าเรียนไม่ถึง 90% นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน ไม่ส่งการบ้าน ไม่ได้เข้าสอบและไม่สามารถประเมินผลการเรียนได้
②เมื่อนักเรียนละเมิดกฎของสถาบันหรือกระทำการผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนวิธีการสมัคร

ในกรณีที่สถาบันต้องการเอกสารเพิ่มเติม นักเรียนควรแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
① ใบสมัครลดค่าเล่าเรียน、② ใบสัญญา 、③เอกสารที่เกี่ยวกับองค์กรและให้ผู้ค้ำประกัน(ผู้แทนขององค์กร) หรือผู้ที่มีตำแหน่งในองค์กรนั้นมาเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถาบัน ถ้านักเรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกพิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ (ผลการคัดเลือกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในสถาบัน)


หอพักนักเรียน 1

Chateau Imazato (หอพักชาย・หอพักหญิง)

เป็นหอพักที่มีทำสัญญาร่วมกับสถาบัน ผู้ดูแลอยู่ที่หอพักจนถึงเวลาช่วงเย็น และไม่ต้องจ่ายค่าประกันหอพัก และหอพักตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาบันเดินทางสะดวก และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้อง ครบครัน

シャトーいまざとシャトーいまざとシャトーいまざとシャトーいまざとที่อยู่

3-2-7 Shinimazato, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka-fu

สถานีที่ใกล้ที่สุด

รถไฟ Kintetsu สาย Nara สถานี ”Imazato”

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

ประมาณ 30 นาที

ห้อง・เครื่องอำนวยความสะดวก

ประมาณ 12∼16㎡
ห้องสุขาและห้องอาบน้ำไม่แยกกัน, ห้องครัวขนาดเล็ก, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า

อื่นๆ

มีลิฟท์ ( มีเฉพาะที่ Chateau 2 )

ค่าใช้จ่าย

ค่าประกัน

ไม่มี

ค่าเช่าห้อง

27,000〜33,000 เยน

ค่าธรรมเนียมในการบริการทั่วไป・ค่าน้ำ

5,000 เยน

ค่าไฟ・ค่าแก๊ส

จ่ายตามที่ใช้

อื่นๆ

สำหรับประกันอัคคีภัย 4,160 เยน (สำหรับ 1 ปี、จ่าย ตอนเข้าอยู่)


จ่ายให้บริษัทที่รับประกัน 12,000 เยน (จ่ายตอนเข้าอยู่)


นักเรียนสามารถปรึกษากับทางสถาบันเกี่ยวกับการเข้าอยู่ในหอพักได้
※ หอพักอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Kanagawa komuten

หอพักนักเรียน 2

Toyama-so

เป็นหอพักที่มีการทำสัญญาพิเศษร่วมกับสถาบัน มีหอพักหญิง หอพักชาย ผู้ดูแลอยู่เป็นครอบครัว ใจดีและเข้าใจความเป็นนนักเรียนต่างชาติมาก ดูแลนักเรียนเสมือน พ่อและแม่ของนักเรียน ผู้ดูแลอาศัยอยู่หอหลัก ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดด้วยความละเอียดและเคร่งครัด และยังสอนการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น และมารยาทของคนญี่ปุ่น กฎหรือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในประเทศญี่ปุ่น

หอหลัก (หอพักหญิง)

Toyamaso honkanToyamaso honkan


ที่อยู่

1-19-20 Sunji-yata, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka-shi

สถานีที่ใกล้ที่สุด

รถไฟ Kintetsu สาย Osaka สถานี ”Yata”

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

ประมาณ 40 นาที

ห้อง・เครื่องอำนวยความสะดวก

6-8 ผืนเสื่อ (ประมาณ 10∼13 ㎡)
ห้องสุขา, ห้องครัวขนาดเล็ก, ตู้เย็น, อุปกรณ์ประกอบอาหารด้วยระบบไฟฟ้า, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, เตียง, เครื่องนอน

ส่วนรวม

เครื่องซักผ้า, เครื่องอบแห้ง, เต่ารีด, เครื่องดูดฝุ่น, ไมโครเวฟ, เตาปิ้งขนมปัง, ห้องอาบน้ำ, ห้องนั่งเล่น(มีทีวี)

ค่าใช้จ่าย

เงินประกัน

47,000 เยน

ค่าเช่าห้อง

38,000 เยน

ค่าบริการอื่นๆ

5,000 เยน

ค่าน้ำ

3,000 เยน

ค่าไฟ

ค่าไฟกองกลาง 1,000 เยน+ ค่าไฟในส่วนที่ ใช้

หอที่ 2 (หอพักชาย)

Toyamaso 2Toyamaso 2


ที่อยู่

8-2-15 Sunji-yata, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka-shi

สถานีที่ใกล้ที่สุด

รถไฟใต้ดิน สาย Tanimachi สถานี “Kireuriwari”

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

ประมาณ 40 นาที

ห้อง・เครื่องอำนวยความสะดวก

6-8 ผืนเสื่อ (ประมาณ 10∼13㎡)
ห้องสุขา, ห้องครัวขนาดเล็ก, ตู้เย็น, อุปกรณ์ประกอบอาหารด้วยระบบไฟฟ้า, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องนอน

ส่วนรวม

เครื่องซักผ้า, เครื่องอบแห้ง, เต่ารีด, เครื่องดูดฝุ่น, ไมโครเวฟ, เตาปิ้งขนมปัง, ห้องอาบน้ำ, ห้องนั่งเล่น(มีทีวี)

ค่าใช้จ่าย

เงินประกัน

37,000 เยน

ค่าเช่าห้อง

28,000 เยน

ค่าบริการอื่นๆ

5,000 เยน

ค่าน้ำ

3,000 เยน

ค่าไฟ

ค่าไฟกองกลาง 1,000 เยน+ ค่าไฟในส่วนที่ใช้Toyama-so
นักเรียนสามารถปรึกษากับทางสถาบันเกี่ยวกับการเข้าอยู่ในหอพักได้ หรือติดต่อหอพักได้โดยตรง
TEL: +81+6-6702-0601 FAX: +81-6-6702-1434
โทรศัพท์ : +81+6-6702-0601 แฟกซ์ : +81-6-6702-143

เว็บไซต์ของ Toyama-so